Участниците в Играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА 
1. Организатор на Играта е Ексклузивния представител на марките Natures Plus® и ZeinPharma® за България и собственик на Facebook страницата VITAMAG.BG, фирма ВитаМаг България ООД (ЕИК: 204625720). Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).
2. Социалната мрежа Facebook (facebook.com), в рамките на която се провежда Играта, няма връзка с организацията, провеждането, спонсорирането или наградите в Играта.
3. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес https://vitamag.bg/obshti-uslovia-na-igra за целия период на Играта.
4. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 3, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, както и дисквалифициране на участник при условията на чл.6 на Раздел III.
5. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години.
6. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия. 

РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА 
1. Играта се организира и провежда в периода от 21.09.2020 г. до 10.10.2020 г., само на територията на Република България.

РАЗДЕЛ III. ЦЕЛ, МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ 
1. Играта се организира на „Стената“ (“Timeline”) на VITAMAG.BG във Facebook: https://www.facebook.com/vitamag.bg
1. 1. Целта на играта е участниците да харесат страницата (Page Like) на VITAMAG.BG и да отговорят на въпрос, чийто отговор могат да намерят на: https://vitamag.bg/magazin/animal-parade/myltivitamini/gold-multi/
1.2. Един участник, изтеглен чрез томбола, ще спечели комплект: ZeinPharma Витамин С – 500mg x 90 капс и COLLAGEN C-Relift на марката ZeinPharma®, на обща стойност 70.00 лева. Участието в играта не е обвързано с последващо закупуване на продукт от Организатора.
2. Играта започва на 21.09.2020 г. като на стената ще бъде публикувано изображение, а над него текст с условията на играта.
2.1 За да се включи участник в Играта, той трябва да хареса страницата на VITAMAG.BG (Like Page) и да публикува верен отговор в коментар под публикацията за Играта. В случай, че вече е харесал страницата, следва да напише единствено коментар с верния отговор. В обработването на резултатите се проследяват тези две условия – харесване на страницата и верен отговор на въпроса.
2.2 Написването на само един верен отговор от страна на Участник, след като е изпълнил първото условие, е достатъчен, за да се зачете като успешно включване в Играта. Многократно публикуване на отговора от страна на един Участник може да се зачете като нарушаване на правилата спрямо точка 6 от настоящите Общи условия на Играта.
2.3 След изтичане на крайния срок на Играта, чрез томбола на случаен принцип се изтегля името на един от всички участници, които са харесали страницата на VITAMAG.BG и са дали верен отговор на отправения въпрос.
3. Името на печелившия участник ще бъдe обявено чрез публикация на Facebook страницата и линк към уебсайта на VITAMAG.BG на посочената по-горе дата. За да получи наградата си, Победителят трябва да изпрати трите си имена, телефон и адрес за доставка чрез лично съобщение в страницата.
4. Наградата може да бъде получена само от печелившия участник или от законен представител на спечелилия, чрез куриер до 2 работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка. Наградата се доставя на един и същи адрес само веднъж.
5. Награда, непотърсена в 20-дневен срок след края на Играта, ще бъде дадена на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници в Играта.
6. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят отговори „автоматично“, вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организатора не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

РАЗДЕЛ IV. ЛИЧНИ ДАННИ 
1. За получаване на наградата си, печелившият се съгласява да предостави на VITAMAG.BG: име, адрес и телефон за връзка. Тези данни ще бъдат използвани единствено за доставяне на наградата. Името на печелившия участник ще бъдe обявено чрез публикация на Facebook страницата и линк към уебсайта на VITAMAG.BG на посочената по-горе дата.

РАЗДЕЛ V. ДРУГИ 
1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.