Общи условия на сайта

Общите условия установяват отношенията ни с Ползвателите и подпомагат за тяхната прозрачност. Не се колебайте да се свържете с нас при възникнали въпроси или коментари по смисъла и съдържанието на тук приложените Общи условия.

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ВитаМаг България ООД, със седалище и адрес на управление: София 1000 (Център), ул. „Георги С. Раковски“ 99, в ролята му на притежател на правото за ползване на сайта VITAMAG.BG, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на платформата за електронна търговия VITAMAG.BG, наричана по-долу ПЛАТФОРМАТА.

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Доставчика: ВитаМаг България ООД
 • Седалище и адрес на управление: София 1000 (Център), ул. „Георги С. Раковски“ 99
 • Адрес за кореспонденция: online@vitamag.bg, 0876 51 8888
 • ЕИК: 204625720
 • Регистрация по ДДС: BG204625720
 • Регистрация Електронен магазин в НАП: №10969
 • Лицензиран Администратор на лични данни: №431391

Надзорни органи:

Национална агенция за приходите
Адрес: гр. София, ул. „Силистра“ 8
Уеб сайт: https://nra.bg/

Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, ул. „Врабча“ 1
Уеб сайт: https://www.kzp.bg/

Българска агенция по безопасност на храните
Адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков“ 15А
Уеб сайт: http://babh.government.bg

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2
Уеб сайт: https://www.cpdp.bg/

Чл. 3. VITAMAG.BG e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://vitamag.bg, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоки;
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез Платформата електронни средства за разплащане.
 • Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в Платформата;
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в Платформата чрез интерфейса на страницата VITAMAG.BG, достъпна в Интернет;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на Платформата;
 • Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в Платформата организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в Платформата договор за покупко-продажба на стоките на адрес https://vitamag.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в Платформата се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в Платформата.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на Платформата възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в Платформата и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в Платформата.

(4) По свое усмотрение, Доставчикът има право да провежда периодични кампании и да предоставя на Ползвателите отстъпки от стандартните цени на продуктите. В тези случаи, промоционалните цени, които Доставчикът обявява в платформата следва да бъдат най-малко 20% по-ниски от стандартно обявените.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в Платформата се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

Чл. 7. (1) За регистрация в Платформата за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите Общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в Платформата, съобразно посочената в него процедура. Ползвателите имат възможност да извършват поръчки за доставка на стоки от официалните страници на Доставчика в социалните мрежи Facebook и Google.

(3) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя онлайн поръчка по електронна поща.

(4) При извършване на регистрацията или поръчката, Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна, своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в Платформата, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за Покупко-продажба на стоките в Платформата по следната процедура:
(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в Платформата
(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в Платформата стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.
(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора.
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(6) Потвърждение на поръчката;

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в VITAMAG.BG, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в Платформата са определени в профила на всяка публикувана стока.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в Платформата в профила на всяка публикувана стока.
(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в Платформата и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в Платформата;
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в Платформата преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на Платформата или електронна поща.

Чл. 15. (1) Ползвателят се съгласява, че доставчиците в Платформата имат право да приемат авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Ползвателят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в Платформата цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
(3) В случай, че стойността на поръчката на Ползвателя е равностойна или надвишава 5 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез изпращане на уведомление в свободен текст на email: online@vitamag.bg.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 • стоката е разпечатана след доставката;
 • външният вид на стоката е нарушен;
 • извършена е консумация на продукта;
 • продуктът е съхраняван на неподходящо за целта място;

(3) Когато Доставчикът в Платформата не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Ползвателят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на Потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора.
(4) Когато Ползвателят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Ползвателят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Ползвателя.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) Ползвателят се задължава да съхранява получените Доставчика в Платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) Когато доставчикът в Платформата не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Ползвателя докато не получи стоките или докато Ползвателят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
(8) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Ползвателя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.
(9) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в Платформата.
(2) В случай, че Потребителят и Доставчикът в Платформата не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е до 2 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в Платформата.
(3) Ако Доставчикът в Платформата не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 18. С приемането на настоящите Общи условия, Ползвателят декларира, че е запознат и съгласен с Политиката за поверителност, достъпна на сайта VITAMAG.BG.

Чл. 19. С приемането на настоящите Общи условия, Ползвателят декларира, че е запознат и съгласен с условията за Плащане и Доставка, достъпни на сайта VITAMAG.BG.

Чл. 20. С приемането на настоящите Общи условия, Ползвателят декларира, че е запознат и съгласен с Политиката за бисквитките, достъпна на сайта VITAMAG.BG.

Чл. 21. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в Платформата и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 22. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 23. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на VITAMAG.BG и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.
(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.
(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Платформата.

Чл. 24. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

Чл. 25. (1) Ползвателят и Доставчикът в Платформата се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и до 2 години след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях, която би накърнила интересите на някоя от страните. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, социални мрежи (Facebook, LinkedIn), интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 26. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в Платформата и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 27. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 28. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 29. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.11.2012 г, последна актуализация е направена на 16.02.2015 г.